۳۰ طرح / لایحه امضا شده توسط “آقای حسین ”در مجلس هشتم

حوزه انتخابیه : تهران (شهر قدس / شهریار / ملارد)
تعداد آراء : ۱۰۵,۱۹۶ درصد آراء : ۳۰٫۲۰

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن

۹ طرح / لایحه امضا شده توسط “آقای حسین گروسی”
طرحها و لوایح

طرحها و لوایح

۳۰ طرح / لایحه امضا شده توسط “آقای حسین گروسی”در مجلس هشتم

حوزه انتخابیه : تهران (شهر قدس / شهریار / ملارد)
تعداد آراء : ۱۰۵,۱۹۶ درصد آراء : ۳۰٫۲۰

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن

۹ طرح / لایحه امضا شده توسط “آقای حسین گروسی”